TVÅ BREV FRÅN SALOMON TILL LYDIA (1886, 1887)

 Nr 1

 Odaterat brev, 1886                       

Ditt bref idag slog mig med häpnad, det kom oförberedt, och derför träffade det mig smärtsammare än du anar. Nu då jag allvarligt öfvervägt, hvad du skrifvit, vill jag i lugn svara dig. Något klander kommer du ej att erfara från mig, deremot kan jag ej lofva att ej vidare tänka på dig. Mitt lynne är ej sådant, att jag på en gång, måhända jag aldrig kan det, skall kunna utplåna den känsla, jag, fast till en början omedvetet, sedan åtminstone fem år tillbaka hyst för dig. Att jag under denna tid ej varit dig helt likgiltig har jag vid hvarje ditt besök i hemmet känt med mera klarhet för hvar gång […].

Jag vet mer än väl att jag med mina många brister ej är värd din kärlek, men det har varit mitt uppsåt, att söka och sträva efter att blifva dig värdig, dock tackar jag dig att du försökt älska mig. Någon lysande framtid hade jag ej kunnat bereda dig, men hvad som varit i min makt att göra för beredande af din lycka, det kan du vara viss om att jag skulle gjort.

Själv har jag under umgänget med dig fått klart för mig, att ej lyckan här i verlden består uti egandet af gods och penningar, och hur det nu än kommer i framtiden att gestalta sig för mig, så kommer jag ej at gifta mig för penningars skull. Hvad skall jag nu hoppas på och sträfva för? Att jag kräver mycket kärlek, det har du nog förstått, och nu står jag utan.

Då det nu är så, som du säger, att ej något annat tycke har vållat ditt bref, så vill jag ej helt och hållet misströsta, utan jag öfverlemnar denna sak i Guds hand, är det hans vilja att vi skola blifva lyckliga tillsammans , så styr han nog i sin vishet allt till rätta. Du skall dock, hur framtiden än må gestalta sig, alltid ha en trofast vän uti din tillgifne

Salomon.

Nr 2

Jönköping d. 2 okt. 1887 [tre veckor före förlovningen]

Min älskade Lydia!

Det var ej alldeles utan, att jag i thorsdags var något och det ej litet förargad på Kungl Postverket, då jag blef utan bref från Dig, det kom dock fredags morgon, och tackar dig härmed så hjertligt för detsamma. Mycket har jag längtat att åter få vara nära dig och gläder mig åt hvarje vecka som går sin kos och minskar tiden till vårt sammanträffande.

Värde sätter man nog alltid på hemmet, men mest tror jag dock om de kusliga höstqvällarne. Det känns då varmt och skönt att få tänka på ett eget ljust, gladt och trefligt hem, där ens käresta alltid finnes, när man trött och led åt allt får sluta sitt dagsarbete och hemta den vederquickelse, som endast vid den egna härden kan ernås.

Ehuru jag ej vill tro derpå, känner jag mången gång vid tanke på framtiden rädsla för min häftighet vid aldrig så liten motgång, detta fel hos mig känner Du och får förlåta mig, jag vill dock söka mer och mer lägga band på mig, så att jag jag icke må orsaka Dig för mången ledsam stund [...].

Här har under sista tiden på theatern givits föreställningar af Engelbrechtska sällskapet, jag har bevistat dem två gånger, första gången Lycko-Pers resa och nu i thorsdags Faust. Den förstnämada pjesen vill jag icke se mera än en gång, der voro nog goda sanningar sagda men likt Strindberg på ett alltid bittert sätt [...]. Faust ville jag gerna sett än en gång, den var utmärkt, bearbetningen för scenen var efter Viktor Rydbergs öfversättning.

Eljest har jag varit mycket strängt upptagen hela veckan, men ändå måst roa mig. Assessor Sjöstrand, ordförande i drätselkammaren, skall nu till Sthlm och enär han jemväl är ordf. i Spritbolaget så hade dessa båda styrelser i går qväll en avskedsfest för honom. För min egen del är jag icke ledsen härför, enär jag antagligen kommer i Spritbolagets styrelse och får ett arvode av 600 kr. per år. [...]

Här har idag varit vackert väder fast något blåsigt, och på f.m. företog jag min sedvanliga inspektionspromenad till mitt jordgods, hvarest i går den sista rågen för året såddes. Allt står vackert och gifver nu Gud sin välsignelse, hvarom vi bedja honom, så få vi nog att lefva av nästa år. [...]

För öfvrigt är Du mitt allt, det dyrbaraste, som jag för allt annat ej ville mista. Farväl min älskade, Gud välsigne Dig. Pappa och Mamma helsa hjertligt. Jag beder ock om min helsning till Gösta, Anna, Enoch och öfvrige vänner.

Din
Salomon
 

Breven i original (nr 1): sida 1-2, sida 3-4, sida 5, sida 6